ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Net Mobilitás Zrt. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.joautok.hu címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. 

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalakon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalakon található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a Felhasználó a Weboldalról értesült.

2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: az a 3. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 8. és 9. pontokban felsorolt adatát.

Ügyfél: aki a hirdetési/marketing kampányok szervezését, megvalósítását, a hirdetési anyag elkészítését, közzétételét vagy közvetlen üzletszerzésre irányuló elektronikus üzenetek kiküldését megrendeli, és ezen megrendeléséhez kapcsolódóan a 8. és 9. pontban rögzített adatát megadja.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

3. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Név: Net Mobilitás Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.

Telefon: +36 20 284 5564

E-mail: [email protected]

Adatvédelmi felelős: Halász Bertalan

Adatvédelmi felelős beosztása: Vezérigazgató

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. 

Az Adatkezelő üzemelteti a Weboldalt, amely használt és új gépjárművek adásvételét segíti elő. A Weboldal elsősorban hirdetési portál, a regisztrált Felhasználók tölthetik fel hirdetéseiket az általuk értékesíteni kívánt gépjárműről.

A Weboldalon hirdethetnek magánszemélyek, más jogalanyok, és gépjárművek kereskedésével üzletszerűen foglalkozó vállalkozások (továbbiakban: „Kereskedő”) is. A Weboldal szolgáltatásait más feltételek mellett vehetik igénybe a Kereskedők, illetve azon magánszemélyek és egyéb jogalanyok, akik nem üzletszerűen foglalkoznak gépjárművek adásvételével.

4. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

4.1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.3. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

4.5. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

4.6. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

4.7. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

4.8. Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

4.9. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

4.10. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

4.11. Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok – a Tájékoztató 1. pontjában megjelöltek mellett – különösen: 

4.11.1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
4.11.2. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”).
4.11.3. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
4.11.4. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

5. Az adatkezelés jogalapja

5.1. Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett, konkrét hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

5.2. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

5.3. A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását az Adatkezelőhöz címzett, bármely 1. pontban megjelölt elérhetőségen megtett nyilatkozatával bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.4. Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.
A jelen Tájékoztató elfogadásával és a Személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás megadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használata során esetlegesen felmerülő hibák kijavítása érdekében az Adatkezelő jogosult belépni a Felhasználó profiljába, amelynek során az Adatkezelő a Felhasználót megillető valamennyi jogosultsággal rendelkezik.  Az Adatkezelő a hiba felmérése és elhárítása során a Személyes adatokat kizárólag a célhoz feltétlenül szükséges mértékben használja fel.

5.6. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználónév, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

5.7. Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a Tájékoztató 1. és 4.8. pontjaiban meghatározott jogszabályok. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére díjat fizet, a bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

5.8. Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

6. Az adatkezelés célja

6.1. Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

6.2. Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.

6.3. Az adatkezelés célja a fentiek alapján: 

6.3.1. A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
6.3.2. Az Ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás;
6.3.3. A Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
6.3.4. Piackutatás: a Felhasználók igényeinek és vásárlási szokásainak felmérése;
6.3.5. A Felhasználó hirdetéseinek közzététele, a hirdetések szerkesztése;
6.3.6. A Felhasználó igényeinek feltérképezése érdekében az Adatkezelő birtokában lévő adatok alapján ügyfélprofil készítése;
6.3.7.A Felhasználók igényeinek, érdeklődésének kielégítése érdekében ügyfél-kedvezmények, -ajánlatok, Ügyfelek felkutatása;
6.3.8. Hirdetési kampány tervezése és megvalósítása: hírlevelek, e-dm levelek szerkesztése (tartalmi és kreatív elemek), célcsoportra és ütemezésre vonatkozó javaslatok készítése, hirdetések elhelyezése az Adatkezelő weboldalán;
6.3.9. A Felhasználó erre irányuló hozzájárulása esetén a Felhasználó profiljának, illetve érdeklődésének megfelelő, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú ajánlatok küldése (pl. hírlevél, eDM, stb.), testreszabott bannerek, displayek kihelyezése, hirdetés;
6.3.10. Az Ügyfél által megrendelt szolgáltatás biztosítása;
6.3.11. Nyereményjátékok, promóciók szervezése, bonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
6.3.12. A hirdetések rendszerezése, a hirdetések közötti keresés biztosítása;
6.3.13. A hirdetések kiemelése;
6.3.14. A hirdetések és a hirdetők ellenőrzése;
6.3.15. A gépjárművet kínáló és a gépjárművet kereső személyek közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
6.3.16. Díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybevétele esetén a díj beszedése, számlázás;
6.3.17. Nyereményjátékok szervezése, bonyolítása
6.3.18. Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása;
6.3.19. A Felhasználó külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás
Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
6.3.20. A Felhasználók jogainak védelme.

7. Az adatok forrása

7.1. Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt. Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik. A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát. 

7.2. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által szervezetett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott adatokat kezeli.
7.3. A Felhasználó közvetlen üzletszerzés tárgyú megkeresésre adott felhatalmazása esetén – a Felhasználó igényeinek feltérképezése érdekében – az Adatkezelő a következő további Személyes adatokat is kezeli: demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).
7.4. A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az Adatkezelő és egyes harmadik személyek által végzett esetleges közös adatkezeléshez a Felhasználó hozzájárul, az Adatkezelő jogosult a Felhasználó által ezen közös adatkezelések során a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kezelt Személyes adatok jelen adatkezelés körében történő kezelésére is. A Személyes adatok ilyen módon történő kezelésének célja, hogy az Adatkezelő a Felhasználó igényeinek, preferenciáinak, érdeklődési körének minél inkább megfelelő ajánlatokat és egyéb tartalmakat továbbítson a Felhasználó részére.

8. A kezelt adatok köre

8.1. Az Adatkezelő által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján a Felhasználók vonatkozásában:

8.1.1. Regisztrációhoz szükséges adatok. A regisztráció során a Felhasználó megadja e-mail címét, amely a felhasználónév lesz, a Felhasználó szabadon választ jelszót. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az adatkezelés elsődleges célja a regisztráció, illetve a Weboldal szolgáltatásainak nyújtása.
8.1.2. Hirdetésben közzétett adatok. Amennyiben a Felhasználó hirdetést tesz közzé, szabadon dönt arról, hogy mely adatait adja meg. Bizonyos adatok (így pl. a jármű típusa, évjárata) megadása nélkül, illetve bizonyos adatok hiányos megadása esetén (pl. alvázszám, kilométer-óra állása, rendszám) hirdetés nem tehető közzé. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az adatkezelés elsődleges célja a Weboldal szolgáltatásainak nyújtása.
8.1.3. Feltöltött fényképek. A Felhasználó a hirdetéshez fényképeket tölt fel. Az Adatkezelő minden Felhasználónak javasolja, hogy a feltöltött képek személyes adatokat (pl. személyes tárgyak) ne tartalmazzanak. Amennyiben a Felhasználó személyes adatnak minősülő képet tesz közzé, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. A fényképek esetében az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak nyújtása.
8.1.4. Feltöltött iratok. A Felhasználónak lehetősége van bizonyos okiratokról (pl. forgalmi engedély, szervízkönyv, számlák) képeket feltölteni. Az Adatkezelő javasolja, hogy ezen okiratokból (az alábbi 10. pontban írtak szerint) kerüljenek törlésre a személyes adatok. Amennyiben a Felhasználó személyes adatokat is tartalmazó okiratról tesz közzé képet, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. A fényképek esetében az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak nyújtása.
8.1.5. Számlázási adatok. Amennyiben a Felhasználó díjfizetéshez kötött szolgáltatást vesz igénybe, az Adatkezelő kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat (fizetés módja, fizetéshez használt eszköz adatai, számlázás esetében a vásárló neve, címe, adószáma). Az adatkezelés jogalapja részben a Felhasználó hozzájárulása, részben az adózásra, számvitelre vonatkozó jogszabályok. Az adatkezelés célja a számlázás, díjak beszedése.

8.2. Amennyiben a Felhasználó regisztrál, és megadja adatait, lehetővé válik számára az, hogy hirdetést tegyen közzé. A felhasználó a Tájékoztató 8.1. pontja szerint maga határozza meg, hogy a hirdetésben milyen adatokat, képeket tesz közzé. A hirdetés iránt érdeklődők a felhasználóval a megadott adatok útján (e-mail, telefonszám) léphetnek kapcsolatba. Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel akkor lehetséges, ha mindkét fél regisztrált felhasználó, vagy valamely fél megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait (pl. telefonszám, e-mail cím). A Felhasználó bármikor módosíthatja a megadott adatokat, törölheti az adatokat, és dönthet a teljes regisztrációja törléséről.

8.3. Az Adatkezelő az Ügyfél vonatkozásában az alábbi adatokat kezeli:

8.3.1. hirdetés közzétételére vonatkozólag ajánlat kérése esetén: ajánlat kérő neve, cégnév, beosztás, telefonszám, e-mail cím, mely adatokat az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli,
8.3.2. Ügyféllel kötött szerződések teljesítése érdekében az Ügyfél által megadott kapcsolattartó személyek neve, e-mail címek és telefonszámok.

8.4. A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 14. pontban leírtak szerint.

9. Az adatkezelési folyamat leírása

9.1. Az adatok forrása a Felhasználó, aki az adatokat a regisztráció során, vagy később, a Weboldalra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

9.2. A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

9.3. Amennyiben a Felhasználó regisztrál az Adatkezelő által szervezett promóción (pl. a facebook-on), és megadja az ott kért adatait, az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató az érintett által elfogadottnak, az adatkezeléshez való hozzájárulása pedig megadottnak tekinthető, amennyiben ezt a promóció úrlapján megjelenő „checkbox” bejelölésével a Felhasználó megerősíti. Ebben az esetben az adatok megadásával a Felhasználó nem regisztrál a Weboldalon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

10. Okiratok közzététele

10.1. A Weboldalon lehetőség van arra, hogy a Felhasználó közzé tegyen bizonyos okiratokat az értékesítés előmozdítása érdekében. Ezen okiratok elsősorban azok, amelyek által megismerhetővé válik a gépjármű története, használatának előzményei. Az okiratok közzététele nem kötelező, az nem feltétele a hirdetések megjelenítésének.

10.2. Az Adatkezelő az egyes okiratok közzétételéért a Felhasználónak kedvezményt, egyéb előnyt (pl. hirdetés előbbre sorolása) nyújthat.

10.3. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az okiratot úgy tegye közzé, hogy arról a személyes adatokat törölje. Az Adatkezelő a Weboldalon elérhetővé teszi azt az alkalmazást, amely segítségével a Felhasználó a személyes adatokat az okiratról a közzétételt megelőzően törölheti. Amennyiben a Felhasználó az adatokat nem törli, a közzététel esetén hozzájárul az adatok nyilvánosságra hozatalához.

10.4. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő az okiratok személyes adatokkal történő közzétételét nem írja elő, és lehetőséget biztosít az adatok törlésére, az esetleges közzétételért az Adatkezelőt semmilyen felelősség nem terheli.

11. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

11.1. Amennyiben a Felhasználó ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ideértve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

12. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

12.1. Az Adatkezelő rendszeresen szervez nyereményjátékokat, melyek célja a regisztrációk számának növelése, a regisztrációk felfrissítése (aktualizálása). A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak
12.2. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. Amennyiben a Felhasználó a nyereményjátékra jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából regisztrál, megadja adatait, és hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. A nyereményjátékon való részvétel történhet:

12.2.1. Új regisztrációval. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban regisztrál.
12.2.2. Regisztráció felfrissítésével. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban belép az oldalra, aktualizálja adatait, vagy új adatot ad meg

12.3. Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása

12.4. A nyereményjátékot követően az Adatkezelő a Felhasználó adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

13. Technikai adatok és cookie-k kezelése

13.1. Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát és a felhasználó lokációját. A felhasználó regisztrációját követően így rögzített adatok egyéb, a regisztráció során megadott személyes adatokkal a felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén összekapcsolhatók.

13.2. A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy 

13.2.1. megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
13.2.2. emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
13.2.3. elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
13.2.4. figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

13.3. Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. 

13.4. Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. 

13.5. A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookiet, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

13.6. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

14. Adattovábbítás

14.1. Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. 

14.2. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé

14.3. Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

15. Adatfeldolgozás

15.1. Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. 

15.2. Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók: 

15.2.1. Magex Solutions Kft., 1133 Budapest, Váci u. 76. (tárhely szolgáltatás)
15.2.2. Dream Interactive Kft., 1027 Budapest, Medve utca 24.,  (SeeMe, tömeges SMS küldés weboldalról és gatewayen)
15.2.3. Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok (céges e-mail szolgáltatás, Google Drive adattárolás, Google Analytics aggregált adatelemzés, Google Adwords online hirdetés, Google Tagmanager mérőkód elhelyezés, Google+ és Youtube social felületek használata, kérdőív kiküldés, Hangouts chat alkalmazás, stb.)
15.2.4. Google Ireland Limited; Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House (Google Adwords online hirdetés)
15.2.5. Adverticum Zrt., 1118 Budapest, Ugron Gábor u. 35. (hirdetés-kiszolgálás)
15.2.6. Hotjar Limited, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta (Feedback form, onsite kérdőív pollok)
15.2.7. Mailchimp, The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company (tömeges levélkiküldés)
15.2.8. Webb & Flow Ltd., Budapest, Népfürdő u. 22, 1138 (ForwardHub automatikus levélküldés, Bestofusers kérdőív kiküldés, PositionMiner kulcsszó-optimalizálás)
15.2.9. InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft., 9700 Szombathely, Deák Ferenc utca 76. D. ép. 3. em. 14. (számlázás)
15.2.10. Atlassian Pty Ltd and its U.S. subsidiaries (Atlassian, Inc.; Atlassian Network Service, Inc., Dogwood Labs, Inc.; Trello, Inc.), 1098 Harrison Street San Francisco, CA 94103  (Jira, Bitbucket, Confluence, Hipchat)
15.2.11. Totalcar.hu Kft. , 1033 Budapest, Flórián tér 1. (stratégiai partner)
15.2.12. CLB Független Biztosítási Alkusz Kft, 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 21. (stratégiai partner)
15.2.13. CEMP SH Kft., 1033 Budapets, Flórián tér 1. (hirdetési szolgáltatások)
Ergománia Informatikai Tanácsadó Kft, 1114 Budapest, Kemenes u 12-14. (UX, UI tervezés, frontend fejlesztés)
15.2.14. Smiling Software Kft., 1028, Budapest, Kevélyhegyi u 4. (forestcrm, CRM szolgáltatás)
15.2.15. CRITEO SA – 32 rue blanche, 75009 Paris, France  (RTB remarketing szolgáltatások)
15.2.16. Tawk.to (SMS SIA) #6 – 8 Tirgoņu iela Rīga, Latvia, LV-1050 (onsite chat alkalmazás)
15.2.17. KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7. (szamlazz.hu)
kampányhoz kapcsolódó szerződések megkötése, pénzügyi elszámolása, E-dm levelek szerkesztése, a marketing célú hozzájárulással rendelkező felhasználók részére E-dm levél kiküldése)
15.2.18. Barakc Jam Kft.  RTB House; 1133 Budapest, Pannónia utca 85.
15.2.19. Delocal Technology Zrt., 2120 Dunakeszi, Csermely u. 9. 2.em. 6, (Fejlesztési, üzemeltetési szolgáltatás)
15.2.20. Benefit Consulting Kft, 1064 Budapest, Vörösmarty utca 67, (Könyvelés)
15.2.21. Generaltax Kft, 6456 Madaras, Báthori u. 35. (Könyvvizsgálat)
15.2.22. Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft., 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41. (Telemarketing szolgáltatás)
15.2.23. Global Assist Kft., 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 21. (kiegészítő üzleti szolgáltatások)
15.2.24. Autoweb Kft., 1121 Budapest, Mártonhegyi út 20 E (tárhely szolgáltatás)

16. Külső szolgáltatók

16.1. A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

16.2. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

16.3. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat. Külső szolgáltatók:

16.3.1. Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok (Céges e-mail szolgáltatás, Google Drive adattárolás, Google Analytics aggregált adatelemzés, Google Adwords online hirdetés, Google Tagmanager mérőkód elhelyezés, Google+ és Youtube social felületek használata, kérdőív kiküldés, Hangouts chat alkalmazás, stb.)
16.3.2. Google Ireland Limited; Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House (Google Adwords online hirdetés)
16.3.3. Facebook Limited., 4 Grand Canal Square, Dublin Ireland (marketing, közösségi kommunikáció, remarketing hirdetések, Instagram, Facebook)
16.3.4. IOVOX LTD, 99C Talbot Road, Notting Hill, London W11 2AT UK (átírányított hívás kezelés)

17. Adatbiztonság, az adatok megismerése

17.1. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

17.2. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges. 

17.3. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

17.4. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 

17.4.1. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
17.4.2. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
17.4.3. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

17.5. A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

17.6. Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

18. Az adatkezelés időtartama

18.1. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha 

a) kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja. 

b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével); 

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad. 

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 

18.2. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

18.3. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

18.4. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

18.5. Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amíg az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat. 

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt. 

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte 

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. 

Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

Az Adatkezelő a 18. pontban meghatározott minden adattörlési kötelezettségének a hirdetések moderálását követő 24-48 órán belül tesz eleget. Amennyiben valamilyen hiba folytán a moderálás nem lenne lehetséges, a Felhasználók által feltöltött dokumentumok 10 napon belül automatikusan törlésre kerülnek.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. 

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti

19. A Felhasználók jogai és érvényesítésük

19.1. Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. 

19.2. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 
19.3. A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Felhasználó figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell. 

19.4. A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja. 

19.5. A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

19.6. A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek a [email protected] címre küldött e-mailben.

19.7. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

19.8. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa

19.9. Ha az adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

19.10. A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 2. pontban írt elérhetőségein.

19.11. A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: [email protected]; telefonszám: +36 (30) 683-5969; honlap: www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználó részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

20. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

20.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

21. Előző verziók

2018.04.01 előtt: https://joautok.hu/info/adatkezelesi-tajekoztato-before-20180401
2018.04.01 – 2018.06.25 között: https://joautok.hu/info/adatkezelesi-tajekoztato-20180401-20180625
2018.06.26 – 2018.07.16 között: https://joautok.hu/info/adatkezelesi-tajekoztato-20180625-20180716
2018.07.17 – 2018.09.04 között: https://joautok.hu/info/adatkezelesi-tajekoztato-20180717-20180905
2018.09.04 – 2019.07.30 között: https://joautok.hu/info/adatkezelesi-tajekoztato-20180905-20190730
2019.07.31 – 2023.02.13 között: https://joautok.hu/info/adatkezelesi-tajekoztato-20190731-20230213