IMPRESSZUM ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1.    A www.joautok.hu címen elérhető weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”) a Net Mobilitás Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által, cégjegyzékszám: 01-10-140173; adószám: 25575251-2-41; e-mail: [email protected]; telefonszám; továbbiakban: „Net Mobilitás”) tartja fenn. A weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a Net Mobilitás nyújtja.

 

A Net Mobilitás részére a Weboldal üzemeltetéséhez szükséges tárhelyet biztosítja: Magex Solutions Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci u. 76.; telephely: 1133 Budapest, Váci u. 76.; e-mail cím: [email protected])

 

Felhasználó minden olyan személy, aki a Weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Felhasználónak minősülnek azon személyek is, akik a Weboldalon nem regisztrálnak, szolgáltatást nem vesznek igénybe. A szolgáltatások egy része kizárólag regisztrált felhasználók számára elérhető.

 

A Net Mobilitás üzemelteti a Weboldalt, amely használt és új gépjárművek adásvételét segíti elő. A Net Mobilitás kereskedelmi tevékenységet nem folytat, gépjárművek értékesítésével nem foglalkozik. A Weboldal elsősorban hirdetési portál, a regisztrált felhasználók tölthetik fel hirdetéseiket az általuk értékesíteni kívánt gépjárműről. A Weboldalon hirdethetnek magánszemélyek, más jogalanyok, és gépjárművek kereskedésével üzletszerűen foglalkozó vállalkozások (továbbiakban: „Kereskedő”) is. A Weboldal szolgáltatásait más feltételek mellett vehetik igénybe a Kereskedők, illetve azon magánszemélyek és egyéb jogalanyok, akik nem üzletszerűen foglalkoznak gépjárművek adásvételével. A hirdetés közzététele regisztrációhoz kötött. A Weboldal bizonyos szolgáltatásainak igénybe vétele a regisztráción túl további adatok megadásához szükséges.

 

A Weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésről részletesebben szól az Adatkezelési Tájékoztató, a díjfizetéshez kötött szolgáltatások szabályait az Általános Szerződési Feltételek rendezi.

 

2.    Ellenkező bizonyításáig a Weboldalon közzétett adatbázis, és minden egyéb szellemi alkotás – ide értve különösen, de nem kizárólagosan a szerzői műveket, adatbázisokat, keresési megoldásokat, felhasznált programokat és kódokat, közzétett adatokat, védjegyeket, szabadalmi oltalom alá eső alkotásokat – jogosultja a Net Mobilitás. A szellemi alkotások kizárólag az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint használhatók fel. A felhasználó semmilyen módon nem jogosult a szellemi alkotások másolására, többszörözésére, hasznosítására, értékesítésére, módosítására, átdolgozására, vagy nyilvánosságra hozatalára.

 

Tilos különösen a szellemi alkotásokat a Weboldalról lementeni, azokat többszörözni, bármilyen kiadványban, prezentáción felhasználni, azokkal kapcsolatban harmadik személyek felé kereskedelmi jellegű vagy nyilvános kommunikációt folytatni. Tilos a szellemi alkotásokat olyan tevékenységre felhasználni, amely jövedelemszerzésre, egyéb vagyoni vagy nem vagyoni üzleti, kereskedelmi előny szerzésére irányul. Ezen cselekmények kizárólag a Net Mobilitás jóváhagyásával végezhetők jogszerűen.

 

3.    A Net Mobilitás gépjárművek kereskedelmével nem foglalkozik. A Weboldalon közzétett hirdetéseket a Net Mobilitás nem ellenőrzi, azok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Net Mobilitás, mint a Weboldal üzemeltetője tárhelyet biztosít a mások által közzétett tartalomhoz. A Net Mobilitás közvetítő szolgáltatónak minősül. Amennyiben a közzétett tartalom valakinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, kérheti, hogy a Net Mobilitás a tartalmaz zárolja, vagy törölje. A Net Mobilitás a panaszokat minden esetben kivizsgálja.

 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Net Mobilitás a közzétett hirdetések valóságtartalmáért felelősséget nem vállal. A Net Mobilitás nem vállal felelősséget a hirdetők cselekményeiért, az eladásra felkínált gépjárművek fizikai, műszaki, jogi állapotáért, azok elérhetőségéért, a fizetési feltételekért. Amennyiben a felhasználó vásárol, jogviszony minden esetben a hirdető és a felhasználó között jön létre.

 

4.    Jelen Felhasználási Feltételek (továbbiakban: „Feltételek”) hatálya kizárólag a Weboldalra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek kereskedelmi tevékenységéhez, promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, más jogalanyok szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.

 

A Feltételek módosításának jogát a Net Mobilitás fenntartja. A Feltételek módosításához, a módosítások hatályba lépéséhez a felhasználók hozzájárulása nem szükséges. A módosítások a Feltételek közzétételétől hatályosak.

 

A Net Mobilitás a felhasználók jóváhagyása vagy tájékoztatása nélkül jogosult a Weboldalt részben vagy egészben megváltoztatni, tartalmakat törölni, új tartalmakat közzétenni, a Weboldalhoz való hozzáférést átmenetileg vagy véglegesen megszüntetni, azt feltételekhez kötni.

 

5.    A felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Net Mobilitás nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. A felhasználó köteles a megadott adatai titokban tartása érdekében körültekintően eljárni. A Net Mobilitás – az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint – megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok biztonsága érdekében, de a felhasználó felelős azért, hogy olyan jelszót válasszon, amely harmadik személyek számára nem fejthető meg, és a felhasználó felelős azért, hogy a jelszava ne kerüljön illetéktelen személyek birtokába.

 

6.    A Weboldal bizonyos funkcióinak eléréséhez regisztráció, személyes adatok megadása szükséges. A Weboldalon folytatott, ahhoz kapcsolódó adatkezelések esetén az adatkezelő minden esetben a Net Mobilitás. Az adatkezelésről kapcsolatos információkat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

7.    A Net Mobilitás vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Net Mobilitás nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Net Mobilitás az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Net Mobilitás a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 

8.    A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat.

 

A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza.

 

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Net Mobilitás érdekeit sérti. Ezen belül tilos különösen:

–    A Weboldal működésének, a Weboldalhoz való hozzáférésnek a megzavarása, akadályozása;

–    Olyan tevékenységek folytatása, amely a Net Mobilitás üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

–    Minden olyan kommunikáció, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

–    Minden olyan tevékenység, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

–    Minden olyan tevékenység, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul;

–    Minden olyan kommunikáció, megnyilvánulás, amely azt a látszatot kelti, hogy a felhasználó a Net Mobilitás képviseletében jár el, vagy véleménye a Net Mobilitás hivatalos véleménye;

–    Minden olyan kommunikáció, megnyilvánulás, amely megtévesztő a felhasználó személyét, az általa képviselt személyeket illetően (ide értve a nem természetes személyeket is).

 

A felhasználó a Weboldalon közzétett információkat nem ruházhatja át ellenérték fejében, azokkal nem kereskedhet.

 

9.    Amennyiben a felhasználó a fenti tilalmak bármelyikét megszegi, a Net Mobilitás megtilthatja a Weboldal további látogatását. Ebben az esetben a Net Mobilitás a felhasználó regisztrációját törölheti.


10.    A Net Mobilitás rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Weboldal cookie-kat használ, amelyekről az Adatkezelési tájékoztató, valamint a cookie-tájékoztató részletes tájékoztatást ad.