ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes: 2023. december 20-tól.

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadó a Net Mobilitás Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-140173; e-mail: [email protected]; telefonszám; továbbiakban jelen tájékoztató alkalmazásában: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő, hirdetést közzétevő ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) közötti jogviszonyra.

1.2. A Szolgáltató a tulajdonosa a joautok.hu címen elérhető weboldalnak (továbbiakban: Weboldal), amely használt és új gépjárművek adásvételét segíti elő. A Szolgáltató kereskedelmi tevékenységet a Weboldalon hirdetett gépjárművekkel összefüggésben nem folytat. A Weboldal elsősorban hirdetési portál, az Ügyfelek, mint regisztrált felhasználók tölthetik fel hirdetéseiket az általuk értékesíteni kívánt gépjárműről. A Weboldal látogatói (továbbiakban: Felhasználók) számára a Weboldal adatbázisa elérhető, a hirdetések között keresni tudnak, és az Ügyféllel, mint eladóval kapcsolatba tudnak lépni.

1.3. Az Ügyfél a Weboldalon keresztül értékesítheti a tulajdonában álló gépjárművet, valamint azon gépjárművet, amelynek értékesítésére a tulajdonostól, vagy az arra jogosulttól érvényes felhatalmazással rendelkezik. Az Ügyfél a Weboldal szolgáltatásait a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint veheti igénybe.

1.4. Amennyiben az Ügyfél és a Szolgáltató között a jogviszony a jelen ÁSZF elfogadásával létrejön, a felek az alábbiakban állapodnak meg:

a) Szolgáltató megjeleníti az Ügyfél által értékesíteni kívánt gépjárművek adatait a Weboldalon;
b) Az Ügyfél a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint díjat fizet.

1.5. Amennyiben az Ügyfél a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, fogyasztónak minősül. Ebben az esetben a jelen ÁSZF 1. számú melléklete megfelelően irányadó.

2.  A Szerződés tárgya és létrejötte

2.1. Jelen Szerződés alapján Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél által értékesíteni kívánt gépjárművek adatait a Weboldal keresőrendszerében megjeleníti, és kereshetővé teszi a Weboldalon. A közzétett adatok az Ügyfél hirdetéseként jelennek meg, azok megjelenítése a felhasználók keresése alapján történik.

2.2. Jelen Szerződés alapján a Szolgáltató értékesítési tevékenységet nem végez. A Szolgáltató egyéb, a gépjármű értékesítéséhez kapcsolódó tevékenységet (pl. eredetiségvizsgálat, műszaki felülvizsgálat stb.) csak abban az esetben végez, ha ezt egyértelműen vállalja, és annak igénybevételéről az Ügyfél nyilatkozik. A Szolgáltató kizárólag az Ügyfél hirdetésének az adatbázisba szerkesztését, kereshetővé tételét és megjelenítését végzi.

2.3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatását eltérő feltételekkel nyújtja olyan jogalanyok (magánszemélyek vagy vállalkozások) irányába, akik gépjárművek adásvételével üzletszerűen, gazdasági tevékenységként foglalkoznak (továbbiakban: Kereskedő; a jelen ÁSZF alkalmazásában „Ügyfél” alatt mind a Kereskedőt, mind a Kereskedőnek nem minősülő Ügyfelet érteni kell, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten feltüntetésre kerül). A Szolgáltató minden esetben Kereskedőnek tekinti azt az Ügyfelet, amely vállalkozásként használt és új gépjármű adásvételével üzletszerűen foglalkozik. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Kereskedőnek nem minősülő Ügyfél által közzétehető hirdetések számát korlátozza. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Kereskedőkre vonatkozó szabályokat alkalmazza azon Ügyfelekre is, amelyek egy éven belül háromnál több gépjármű hirdetését teszik közzé, vagy egyszerre kettőnél több jármű hirdetését teszik közzé. Ez esetben az Ügyfél kimentheti magát, ha indokolja a nagyszámú gépjármű hirdetését, és bizonyítja, hogy a gépjárművekkel kereskedelmi tevékenységet nem folytat.

2.4. A Kereskedőkkel a szerződéses jogviszony minden esetben írásban jön létre. Amennyiben a Kereskedő igénybe kívánja venni a Szolgáltató szolgáltatását, megkeresheti a Szolgáltatót szerződéskötési szándékával. Ebben az esetben a Szolgáltató értékesítő munkatársa ellenőrzi a Kereskedő vállalkozás céges (Magyarországon bejegyzett jogszerűen működő vállalkozás-e, nem áll-e csőd- vagy felszámolási eljárás alatt, illetve áttekinthető-e a tulajdonosi szerkezete) és szakmai hátterét (mennyi ideje foglalkozik kereskedelemmel, rendelkezik-e állandó telephellyel, elérhetőségek és cégadatok legutóbbi változásai), megvizsgálja a Kereskedő honlapját, megítélését, kínálatát, üzletkötési folyamatát, valamint felkeresi a Kereskedőt, megtekinti a Kereskedő azon tevékenységi helyét, ahol a kereskedés történik. Kiemelten ellenőrzi a Szolgáltató a vele szerződni kívánó Kereskedők autóállományát (megfelelő arányban hirdetnek-e dokumentált előélettel és állapottal rendelkező autókat, illetve az elvárhatónál alacsonyabb futásteljesítményű autók milyen arányban szerepelnek az állományukban) valamint a Kereskedőt érintő vásárlói visszajelzéseket. A Kereskedő akkor köthet szerződést a Szolgáltatóval, ha az értékesítő a Kereskedő csatlakozását jóváhagyja.

Az értékesítői jóváhagyás célja, hogy csak olyan Kereskedők hirdessenek a Weboldalon, akik ellenőrizhető, megbízható vállalkozási formában, megfelelő kínálattal és módon végzik a kereskedési tevékenységet. Amennyiben az értékesítő a jóváhagyást megtagadja, ennek indokait a Kereskedővel közli. A Kereskedőnek lehetősége van álláspontja kifejtésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy maga döntse el, hogy mely Kereskedővel kíván kapcsolatba lépni. A Kereskedő a szerződéskötés elutasítása miatt a Szolgáltatóval szemben igényt nem érvényesíthet.

2.5. Szolgáltató Kereskedő partnerei csatlakozását követően a JóAutók.hu látogatói és vásárlói visszajelzései alapján – ezen belül különös tekintettel az ügyfélkezelés, és a szavatossági helytállás minőségére – rendszeresen ellenőrzi a Kereskedők Weblapon keresztül folytatott tevékenységét.  Ezzel együtt Szolgáltató kijelenti, hogy jogviták eldöntésére felhatalmazása nincsen, ennélfogva az olyan szavatossági kérdésekben, melyekben a Kereskedő felróható eljárása nem egyértelműen megállapítható, Szolgáltató csak hivatalos szervek (békéltető testület, bíróság stb.) jogerős és a Kereskedő felelősségét megállapító döntése alapján jár el az érintett kereskedéssel történő együttműködés fenntartása, vagy megszüntetése kérdésében. 

2.6. Amennyiben a Kereskedő szerződéskötési szándékát a Szolgáltató elfogadja, erről tájékoztatja a Kereskedőt. A szerződéskötés minden esetben az egyedi szerződési nyomtatvány kitöltésével és aláírásával történik. A nyomtatvány aláírásakor a Kereskedő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A nyomtatványon a Kereskedő megjelöli, hogy milyen értékesítési csomagot kíván venni.

2.7. A Kereskedőnek nem minősülő Ügyfelek a Weboldalon történő regisztrációval kötnek szerződést. A regisztráció során az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és nyilatkozik arról, hogy azt magára nézve kötelező erejűnek tekinti. A regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával a szerződés létrejön.

2.8. Az Ügyfélnek nem minősülő felhasználó a Weboldal használatával elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

3. Felek tevékenységének szabályai

3.1. Szolgáltató tevékenységét köteles a jelen Szerződésben meghatározottak szerint elvégezni.

3.2. A hirdetéseket minden esetben az Ügyfél teszi közzé. Az Ügyfél a közzététel során a Weboldalon megadja az előre meghatározott adatokat (pl. típus, évjárat, futásteljesítmény stb.), feltöltheti a képeket és egyéb dokumentumokat. A hirdetés összeállítása során lehetőség van szabadon beírható szöveg megadására is. A Szolgáltató jogosult arra, hogy meghatározza a hirdetések minimális adattartalmát, vagy azt, hogy hirdetés csak meghatározott számú fényképpel tehető közzé. Hirdetés nem tehető közzé kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adat (e-mail cím, telefonszám) nélkül. Az Ügyfél kizárólag olyan hirdetést tehet közzé, amely a tulajdonában álló gépjárműre vonatkozik, vagy amely közzétételére a tulajdonostól, vagy az arra jogosulttól felhatalmazást kapott. Amennyiben a körülmények alapján feltehető, hogy az Ügyfél által hirdetett gépjármű nem az Ügyfél tulajdona, a Szolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy az Ügyfél rendelkezik-e felhatalmazással a hirdetés közzétételére, ennek során a Szolgáltató jogosult az írásbeli meghatalmazást elkérni. Amennyiben az Ügyfél a jogosultságát igazolni nem tudja, a Szolgáltató hirdetés megjelenítését megtagadhatja, a már közzétett hirdetést eltávolíthatja.

3.3. A hirdetésekkel kapcsolatos szabályok:

a) Egy hirdetésben csak egy gépjármű hirdethető;
b) A hirdetés kizárólag gépjárműre vonatkozhat, így különösen nem hirdethető más termék (pl. alkatrész, szolgáltatás), vagy a Kereskedő;
c) A hirdetés reklámot nem tartalmazhat;
d) A hirdetésben szereplő képek nem manipulálhatók oly módon, hogy azáltal a hirdetés valóságtartalma sérüljön, vagy a hirdetés megtévesztő legyen;
e) A hirdetés csak valós adatokkal tehető közzé;
f) A hirdetés csak magyar nyelven tehető közzé.
g) Csak olyan jármű hirdethető, amely működőképes, alkalmas a közúti forgalomban való részvételre.

3.4. Kizárólag olyan gépjármű hirdethető, melynek hirdetésben megadott vételára eléri legalább a 500.000,- Ft-ot, ennél alacsonyabb áron az Ügyfél gépjárművet nem jogosult meghirdetni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a valótlan vagy aránytalanul magas vételáron kínált gépjárművek hirdetéseit felülvizsgálja és ezen hirdetéseket eltávolítsa.

3.5. A hirdetésekhez kapcsolódóan lehetőség van feltölteni az alábbiakat:

– Szervizkönyv képe;
– Szervizszámla képe;
– Hatóság által kiállított igazolás a kilométeróra állásáról;
– Állapotlap.

3.6. A feltöltött dokumentumok az adott hirdetés kiemelését elősegítik. A Szolgáltató közzéteszi azon szempontokat, amelyek alapján a kiemelés, rangsorolás történik. Ezek megváltoztatására a Szolgáltató jogosult.

3.7. A feltöltött dokumentumok és képek valóságtartalmáért az azokat közzétevő Ügyfél felelős. Az Ügyfél jogosult arra, hogy a személyes adatokat kitakarja, ehhez a Szolgáltató a Weboldalon megfelelő alkalmazást bocsát az Ügyfél rendelkezésére. Amennyiben az Ügyfél a személyes adatokat nem takarja ki, úgy a feltöltéssel kifejezetten hozzájárul a személyes adatok közzétételéhez.

3.8. Az állapotlapot az arra feljogosított Kereskedők saját maguk jogosultak összeállítani. Más Ügyfelek az állapotlapot a Szolgáltató által meghatározott szervizhálózat útján tudják beszerezni. A Szolgáltató közzéteszi azon szervizek listáját, amelyekkel szerződéses jogviszonyban áll, és amelyek az állapotlap kiállítását vállalják. Az állapotlap kiállítása érdekében az Ügyfél egyeztet időpontot, és a kiállítás díját közvetlenül az állapotlapot elkészítő szerviznek fizeti meg. Az elkészült állapotlapot az Ügyfél jogosult közzétenni.

3.9. A Weboldalon a keresés feltételhez nem kötött, a felhasználók szabadon és ingyenesen kereshetnek a feltöltött hirdetések között. A keresés meghatározott paraméterek megadásával történik (pl. meghatározott típusra, évjáratra, felszereltségre). A keresési paramétereknek megfelelő hirdetéseket a Weboldal rangsorolja, a Szolgáltató által közzétett szempontok szerint.

3.10. A kereső felhasználó számára a Kereskedő adatai (vállalkozás megnevezése, címe, telefonszáma, e-mail címe, weboldala) hozzáférhetőek, ezek az oldalon nyilvánosak. A Kereskedőnek nem minősülő Ügyfél telefonszáma nyilvános. A Kereskedőnek nem minősülő Ügyfél e-mail címét a kereső felhasználó biztonsági kód („captcha”) beírása után ismerheti meg.

3.11. Amennyiben a gépjármű értékesítése megtörténik, az Ügyfél köteles a hirdetést inaktiválni. A Szolgáltató is jogosult a hirdetés inaktiválására, törlésére, ha a hirdetés a jelen ÁSZF szabályait, vagy más, a Weboldalra vonatkozó szabályt sért. A Szolgáltató abban az esetben is jogosult a hirdetés inaktiválására, ha Felhasználói bejelentés alapján az már elvesztette aktualitását. Ekkor az Ügyfél a hirdetés inaktiválásáról értesítőt kap, így lehetősége van téves bejelentés esetén visszaállíttatni hirdetése publikus státuszát, vagy véglegesen töröltetni azt. A hirdetés közzétételét követő 30 nap elteltével a kapcsolatfelvételi adatok, a képek, valamint a szabadon beírható szöveg inaktiválásra kerülhet. Az Ügyfél jogosult arra, hogy az ilyen módon, részben inaktivált hirdetést meghosszabbítsa. A Szolgáltató a 180 napnál régebbi hirdetést törölheti.

3.12. Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél által megadott adatok alapján a hirdetést a Weboldalon lévő keresőbe integrálja. A Szolgáltató a Weboldalt, ezen belül a keresőt saját belátása szerint építi fel, az Ügyfél a kereső megjelenését, működését illetően utasítást nem adhat, Szolgáltató Ügyfél keresővel kapcsolatos kérdéseit nem köteles figyelembe venni.

3.13. Szolgáltató a Weboldal felépítése, programozása, üzemeltetése, külső megjelenésének meghatározása, reklámozása, hozzáférhetővé tétele során önállóan, szabad belátása szerint jár el.

3.14. Az Ügyfél nem kérheti, hogy a hirdetés akkor is jelenjen meg a találatok között, ha a keresési szempontoknak nem felel meg, nem kérheti továbbá, hogy a felhasználó a kiemelés sorrendjétől térjen el.

3.15. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan tényről, körülményről, amely a jelen ÁSZF teljesítésében akadályozná, vagy amelyek folytán jelen ÁSZF teljesítésében jogi vagy ténybeli okok miatt korlátozva lenne. 

3.16. A Szolgáltató a Weboldal szolgáltatását a Weboldalon közzétett felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően nyújtja. A felhasználási feltételek és az adatkezelési tájékoztató a jelen ÁSZF mellékletét képezi. Az Ügyfél és a felhasználó kijelenti, hogy a felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit ismeri. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy más Ügyfelek hirdetései is megjelennek a keresés során. Az Ügyfél semmilyen igényt nem támaszt azzal összefüggésben, hogy a hirdetése a keresést követően hogyan, milyen sorrendben, a találati listán hányadik helyen jelenik meg.

3.17. Amennyiben az Ügyfél vagy a felhasználó a felhasználási feltételek, vagy az adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit sérti, a Szolgáltató jogosult a jogsértő tartalom eltávolítására, az Ügyfél vagy a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, végleges törlésére.

3.18. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy valamennyi feltöltött gépjármű adatait ellenőrizze a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság által vezetett „gépjárműadat-lekérdező” nyilvántartásból. Amennyiben a hirdetésben szereplő adatok nem egyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal a Szolgáltató jogosult a hirdetés eltávolítására, az Ügyfél vagy a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, végleges törlésére. Nem kerül sor a regisztráció felfüggesztésére, törlésére, ha az Ügyfél igazolja, hogy a valótlan adatok feltöltésére önhibáján kívül került sor. 

3.19. A Szolgáltató igyekszik a kereskedelmi tevékenységet a lehetőségei szerint ellenőrizni, ezáltal biztosítva azt, hogy a Weboldalon szereplő hirdetések, és az ezeken alapuló reklámozási, értékesítési tevékenység tisztességesen, a felhasználók és vásárlók érdekeit szolgálva történjen. Ennek érdekében a Szolgáltató több ellenőrzési metódust működtet mind a magánszemélyek, mind a kereskedők által közzétett hirdetéseket illetően. A Szolgáltató az ellenőrzés során csak olyan nyilvántartásokból vesz át adatot, amelyek nyilvánosak, vagy amelyekből adatok átvételére a Szolgáltató jogosult. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a felhasználóknak arra, hogy véleményüket kifejtsék, tapasztalataikat előadják. A felhasználók bejelenthetik a Szolgáltatónak, ha véleményük szerint valamely hirdetés valótlan adatokat vagy fényképet tartalmaz. A Szolgáltató az ellenőrzési módokat, szempontokat közzéteszi.

3.20. Amennyiben a megadott adatok alapján egy hirdetéssel kapcsolatban felmerül annak gyanúja, hogy a megadott adatok nem valósak, és az adatok valódisága nem igazolt (pl. az autó életkorához és típusához mérten alacsony futásteljesítmény, amelyet nem igazolnak dokumentummal, pl. szervizkönyvvel), a Szolgáltató ezt a tényt jogosult a hirdetésben megjelölni, és erre a felhasználók figyelmét felhívni.

3.21. A Szolgáltató a Weboldalon kiemelési rendszert működtet. A kiemelési rendszer a hirdetéseket aszerint rangsorolja, hogy azok hitelessége mennyire ellenőrizhető. A kiemeléshez a Szolgáltató jogosult adatokat kérni, melyek szükségesek az adott hirdetés és a hirdető hitelesítéséhez. A Szolgáltató a kiemelés szempontjait közzéteszi.

3.22. A Szolgáltató jogosult az ellenőrzési és kiemelési rendszer módosítására.

3.23. Szolgáltató szolgáltatási csomagjainak részeként bérlet jogcímén helyszíni eladásösztönző eszközöket (a továbbiakban az „Eszközök”) bocsát az Ügyfél rendelkezésére, amennyiben annak feltételei fennállnak, különös tekintettel a jelen ÁSZF 4. pontjában foglaltakra. Az Ügyfél jogosult a szolgáltatási csomagban foglaltakon túl további Eszközöket igényelni a Szolgáltatótól, a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján, mely további Eszközök használatára is irányadók a jelen ÁSZF-ben foglaltak. Az Eszközök átadásáról a Szolgáltató és az Ügyfél átadás-átvételi jegyzőkönyvet írnak alá. Az Eszközök a Szolgálató kizárólagos tulajdonát képezik, melyek használatával a Szerződés megszűnése esetén vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt egyéb okból az Ügyfél köteles haladéktalanul felhagyni, valamint azokat maradéktalanul visszaadni a Szolgáltatónak, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

3.24. Az Eszközöknek a cseréjét és pótlását a rendeltetésszerű használatból fakadó elhasználódás esetén a Szolgáltató biztosítja, az alábbiak szerint:

3.24.1. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó rongálódás, vagy idő előtti elhasználódás esetén a Szolgáltatót nem terheli pótlási kötelezettség.

3.24.2. A Szolgáltató az Eszközöket az átadástól számított kétévente díjmentesen lecseréli (kivéve a lábpapírt, melyet negyedévente cseréli a Szolgáltató).

3.24.3. Amennyiben a Szolgáltató megtekintés alapján úgy ítéli meg, hogy az Eszköz állapota a fenti időtartam után sem indokolja a cserét, a Szolgáltató egyoldalúan dönthet úgy, hogy nem cseréli az Eszközt, amíg annak állapota nem indokolja.

3.24.4. Amennyiben az Eszközök – kiváltó októl független – állagromlása a kétéves időtartam lejárata előtt olyan mértékű, hogy az az Eszközök rendeltetésszerű használatát veszélyezteti, vagy ellehetetleníti, a Szolgáltató egyoldalúan jogosult az Eszköz lecseréléséről dönteni. Ilyen esetekben az új Eszközök költségét részben az Ügyfél köteles viselni az következők szerint: az Ügyfél az Eszköz gyártási költségét (melyről a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet) a fenti kétéves időtartamból hátralévő időszak arányában köteles a Szolgáltató részére a csere során megfizetni.

3.24.5. Amennyiben a Szolgáltató az Eszközt a kétéves időtartam lejárata előtt lecseréli, és az Ügyfél nem kívánja megfizetni az új Eszköz fenti költségeit, a Szolgáltató a két éves időtartam lejáratáig nem biztosít csere Eszközt, melyből eredően az Ügyfél semmilyen követelést nem jogosult a Szolgáltatóval szemben támasztani. A jelen pontban foglaltakat az Ügyfél kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

3.25. Szolgáltató az Eszközöket kizárólag fizetési késedelembe nem esett szerződött Ügyfelei számára biztosítja. A fizetési késedelem megvalósulása esetén Szolgáltató jogosult a helyszíni eladásösztönző eszközök visszavételére. Az Ügyfél ilyen esetekben köteles az Eszközöket hiánytalanul, a Szolgáltató felhívásában megjelölt határidőn belül visszaszolgáltatni. Az Eszközök visszavételét Szolgáltató átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja. Amennyiben az Ügyfél az Eszközök visszaszolgáltatását elmulasztja, a Szolgáltató kötbért számíthat fel. Ennek mértéke nem haladhatja meg az Ügyfél szerződésben foglalt havidíjának kétszeresét. Ügyfél a kötbért a 3.25. pontban foglaltak szerint köteles megfizetni.

3.26. Az Eszközöket az Ügyfél kizárólag olyan gépjárműveiben, vagy gépjárművei környezetében használhatja fel, melyeket meghirdetett a JóAutók.hu rendszerében, és melyekhez az autók szerviz-előéletét, futásteljesítményét, vagy állapotát bemutató dokumentumokkal rendelkezik.

3.27. Amennyiben az Ügyfél a 3.24. pontot megszegi, a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, az Eszközök visszavételére, az Ügyfél hat havi előfizetési díjának megfelelő mértékű kötbér kiszámlázására, továbbá jóhírneve megsértése okán polgári peres eljárást kezdeményezni az Ügyféllel szemben.

3.28. Az Eszközök abban az esetben képezik ingyenesen a szolgáltatási csomagok részét, amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatást legalább két évre megfizeti. Amennyiben az Ügyfél vonatkozó szerződése kevesebb, mint két évvel a megkötése előtt az Ügyfél felmondása vagy a Szolgáltató azonnali hatályú felmondása okán megszűnik, az Eszközök gyártási költségének megtérítése címén az Ügyfél a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján kötbér fizetésére köteles, az Eszköz gyártási költségének (melyről a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet) a fenti kétéves időtartamból hátralévő időszak arányában.

4. A Kereskedő minősítése

4.1. A Weboldalon a Szolgáltató fenntart egy Kereskedői minősítő rendszert, amely az egyes Kereskedők különböző kategóriába sorolására szolgál. A Kereskedőt a Szolgáltató minősíti, a minősítés szempontjai ugyanazok, mint amelyeket a Szolgáltató (valamint a Szolgáltató képviseletében eljáró értékesítő) a kiválasztás során figyelembe vesz.

4.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a minősítési rendszer megváltoztatására, a kategóriák számának bővítésére, szűkítésére, elnevezésük megváltoztatására.

4.3. A Kereskedő besorolását és az ennek során figyelembe vett szempontokat a Szolgáltató a Kereskedővel közli. A Kereskedőnek lehetősége van álláspontja kifejtésére. A Kereskedő minősítése a felhasználó számára nyilvános.

4.4. A Kereskedő – a többi szemponttól függetlenül – csak akkor érheti el a legmagasabb kategóriát, ha csatlakozik az e-mailes értékelési rendszerhez. Amennyiben a Kereskedő csatlakozik az e-mailes értékelési rendszerhez, az adott Kereskedőt a Kereskedőnél gépjárművet vásárló felhasználók értékelhetik. Az értékelés e-mail útján történik. Az értékelést a Szolgáltató a Kereskedők besorolása során felhasználja. Amennyiben a Kereskedő a Szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint nem csatlakozott az értékelési rendszerhez, később is lehetősége van a csatlakozásra. Ehhez havonta be kell küldenie legalább egy hitelesített vásárlói hozzájáruló nyilatkozatot elektronikus, postai vagy egyéb úton, ezzel automatikusan elfogadva az értékelési rendszer feltételeit.

4.5. A Kereskedők szabadon csatlakozhatnak az e-mailes értékelési rendszerhez. Amennyiben a Kereskedő csatlakozik, a Szolgáltató a Kereskedő rendelkezésére bocsát egy, az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet a Kereskedő köteles a vásárlóinak átadni. Amennyiben a vásárló hozzájárul a nyilatkozatban foglaltak szerint az adatai kezeléséhez, és az e-mail címe, neve, illetve telefonszáma Szolgáltató részére való átadásához, a Kereskedő a vásárló nevezett adatait a Szolgáltató részére átadja. A Szolgáltató jogosult arra, hogy e-mail, vagy sms útján a vásárlót a Kereskedő értékelésére kérje. A Kereskedő heti rendszerességgel adja át a hozzájáruló nyilatkozatokat a Szolgáltató részére. A hozzájárulások bekéréséért a Kereskedő teljes felelősséggel tartozik, a fent nevezett adatokat csak ezek birtokában adhatja át a Szolgáltatónak.

4.6. A konkrét ügyletre vonatkozó szenzitív üzleti információk – mint pl.: a véglegesen kialkudott vételár, az áralkuba foglalt kedvezmények, az adásvételhez kapcsolódó egyedi részletek stb. – az adott ügyletre vonatkozó üzleti titkok, melyek a kereskedés általános ügyfélkezelési és ügyviteli minősítését nem befolyásolják, ellenben nyilvánosságra hozatalukkal versenyhátrányba kerülhetnek az adott kereskedések. Az ügyfélvisszajelzések ilyen jellegű részleteit ezért a Szolgáltató nyilvánosan nem publikálja, ám amennyiben a jelzett véleményrészekben negatív információ jut tudomásunkra a kereskedésről, azok alapján ugyanúgy jár el, mint a publikus véleményrészekben található negatív információk kapcsán.

4.7. Amennyiben a Kereskedő csatlakozik az e-mailes értékelési rendszerhez, jogosulttá válik arra, hogy állapotlapot töltsön fel az általa hirdetett gépjárművekről. Ez esetben az állapotlapot – teljeskörű felelősséget vállalva annak valóságtartalmáért – a Kereskedő állítja ki. Amennyiben a Kereskedő nem valós tartalmú állapotlapot tesz közzé, a Szolgáltató jogosult a Kereskedőt kizárni az érékelési rendszerből, és jogosult a Kereskedő besorolását megváltoztatni.

4.8. A Szolgáltató fenntart egy úgynevezett Magánszemély minősítő rendszert, amelynek célja a magánszemélyként hirdető rosszhiszemű eladók kiszűrése a Weboldalon.

4.9. Magánszemély minősítéshez az alábbi dokumentumok Weboldalon történő feltöltésére van szükség: a gépjárművet, azon belül annak tulajdoni jogát igazoló okmány (forgalmi engedély vagy törzskönyv), a gépjármű fényképe rendszámmal, amennyiben a hirdetésben az nem látható. A dokumentumok fényképének feltöltésével a hirdető tulajdonosi státuszát igazolja. A minősítés célja, hogy a gépjárműveiket tulajdonosként hirdető magánszemélyek előnyt élvezzenek a gépjárművet nem sajátjukként hirdető potenciálisan rosszhiszemű, nem tulajdonos hirdetőkkel szemben. A Weboldal használatához a Szolgáltató nem teszi kötelezővé az e pontban felsorolt okmányok feltöltését, az kizárólag a természetes személy hirdető önkéntes hozzájárulásával történik, ellenben a minősített magánszemély az alábbi előnyöket élvezheti: 1 helyett akár 40 kép megjelenítése hirdetéshez, illetve a hirdetés előresorolása a nem minősített magánszemélyekhez képest. 

4.10. A dokumentumok Magánszemély Ügyfél általi feltöltése és Szolgáltató általi kezelése a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint történik, az kizárólag a 4.8.-4.9. pontokban leírt célokat szolgálja, a Szolgáltató nem hozza azokat nyilvánosságra, és megtekintést követően azonnal, de legkésőbb attól számított 10 nap múlva törli a rendszeréből.

5. Válogatott JóAutók

5.1.1. A Weboldalon a Kereskedő igénybe veheti a Szolgáltató által fenntartott Válogatott JóAutók szolgáltatást, melynek keretében a Szolgáltató szakemberei a Kereskedő által a Weboldalon hirdetett gépjárművek külső műszaki állapotfelmérését elvégezve, egyedi pontozási szempontok alapján felmérik a gépjármű állapotát és a Szolgáltató azt megvásárlásra ajánlhatja a felhasználók részére. Az állapotfelmérés során átvizsgált pontok a Válogatott GYIK – Jóautók.hu (joautok.hu) oldalon elérhetőek. Az átvizsgálás szempontjait, illetve az átvizsgált pontok listáját Szolgáltató bármikor egyoldalúan módosíthatja a Weboldalon.

5.2. A Szolgáltató az eladásra kínált gépjárművek állapotfelmérését minden esetben az autó megbontása nélkül, azaz a belső alkatrészek átvizsgálása nélkül végzi. Szolgáltató kizárja felelősségét minden külső nyom nélküli, vagy a tesztszerű használat során nem jelentkező hibáért. Szolgáltató kizárja továbbá felelősségét minden olyan hibáért, mely az állapotfelmérést követően jelentkezik, ha az az állapotfelmérés során nem volt kimutatható.

5.3. A Válogatott JóAutók szolgáltatás igénybevételével értékesített gépjárművekre a Szolgáltató motor, váltó, valamint turbó meghibásodások esetére a megvásárlás időpontjától kezdődően minimum 1, maximum 3 éves garanciaterméket (jótállást) közvetít a Kereskedő felé. A garanciatermékeket a Real Garant Versicherung AG biztosítja a saját feltételei szerint. A garanciafeltételek részletei a Válogatott GYIK – Jóautók.hu (joautok.hu) oldalon elérhetőek. A jótállás keretében kizárólag az említett meghibásodások kijavítási költségét vállalja magára a Biztosító, melyet a vásárlók a bármely magyarországi Bosch szervizben vagy márkaszervizben vehetnek igénybe. A jótállás érvényesítésének feltétele minden esetben a Kereskedő által a gépjármű megvásárlásakor átadott Garanciaszerződés ügyfél példányának felmutatása, mellyel a vásárló igazolja jogosultságát a jótállás keretében történő javításra.

A garanciálisan javítható alkatrészek és meghibásodások listáját részletesen a garanciaszerződés és a garanciafeltételek dokumentuma tartalmazza. E dokumentumok az érdeklődő, illetve a szolgáltatást igénybevevő Kereskedők és felhasználók számára a [Válogatott GYIK – Jóautók.hu (joautok.hu)] elérhetőségen elérhető.

5.4. Az 5.3. pont szerinti garanciavállalás semmilyen esetben nem jogosítja fel a felhasználókat, illetve a Válogatott JóAutók listáról gépjárművet vásárlókat arra, hogy a megvásárolt gépjárművel kapcsolatos bármely kellékszavatossági igényt érvényesítsenek a Szolgáltatóval szemben, az ilyen igényekért kizárólag a gépjárművet értékesítő Kereskedő tehető felelőssé. A Szolgáltató kizárja továbbá felelősségét a Kereskedők bárminemű nem jogszerű magatartásából származó bármely felhasználói igényérvényesítés esetére.

6. Felek felelősségvállalása

6.1. A Szolgáltató a hirdetésekben szereplő gépjárművek értékesítésében nem vesz részt, az általa közölt információk szerződéses kötelezettséget nem keletkeztetnek, és nem minősülnek ajánlatnak. A Szolgáltató és a Weboldal felhasználója között jogviszony a gépjármű értékesítésére, állapotfelmérés elvégzésére vagy a jármű értékesítésével összefüggésben nem jön létre. Mindezek alapján A Szolgáltatót semmilyen jótállási, vagy szavatossági felelősség nem terheli, és nem felel az egyes járművek rendelkezésre állásáért sem.

6.2. A Szolgáltató nem szavatol a Weboldal szünetmentes elérhetőségéért, valamint azért, hogy a Weboldal valamennyi szolgáltatása folyamatosan elérhető. A Szolgáltató nem felelős az Ügyfelek és a felhasználók magatartásáért.

6.3. A Szolgáltató nem felelős a közzétett hirdetések tartalmáért. A hirdetések tartalmáért, így különösen azok valódiságáért a hirdetést közzétevő Ügyfél a felelős. 

6.4. A Szolgáltató a Weboldal felhasználóival szemben a járművekért, a járművekről hozzáférhető információkért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató jelen ÁSZF alapján végzett tevékenysége kizárólag hirdetési szolgáltatásra irányul.

6.5. Az Ügyfél kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen ÁSZF szerint a szerződés megkötésére, az adatok átadására, hirdetések közzétételére jogosult. Az Ügyfél szavatol azért, hogy a közzétett hirdetés valós adatokat tartalmaz, és az nem alkalmas mások megtévesztésére.

6.6. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a hirdetéseket ellenőrizze, próbavásárlást tartson, a gépjárművet a kiléte felfedése nélkül megtekintse. Amennyiben ennek során kiderül, hogy a hirdetés sérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a Szolgáltató jogosult a hirdetés törlésére, a hirdetést közzétevő Ügyfél regisztrációjának, a Weboldal használatára vonatkozó jogának felfüggesztésére.

6.7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél által kihelyezett „Minősített Autó” és „Minősített Autóink” feliratú Eszközök, valamint a „Válogatott JóAutó” minősítésnem a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint történő felhasználásáért. Szolgáltató jogosult az Eszközök szerződésszerű használatát előzetes figyelmeztetés nélkül is ellenőrizni.

6.8. Az Ügyfél az ÁSZF 3.24. pontjának megfelelően az eladásösztönző Eszközöket kizárólag olyan gépjárműveiben vagy gépjárművei környezetében használhatja fel, melyeket meghirdetett a JóAutók.hu rendszerében, és melyekhez az autók szerviz-előéletét, futásteljesítményét, vagy állapotát bemutató dokumentumokkal rendelkezik. Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezései alapján nem jogosult valamely gépjárműve értékesítésének megtámogatására a nevezett eszközökkel, és vásárlója vagy a Weboldal felhasználója ezért kifogást emel, a vásárlója vagy a Weboldal felhasználója irányába kizárólagos, teljes helytállási / kártérítési kötelezettséggel tartozik.

7. Díjazás

7.1. A Kereskedőnek nem minősülő Ügyfelek a Weboldalon hirdetést ingyenesen tehetnek közzé. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes szolgáltatásokat (pl. kiemelés, további hirdetések közzététele) a Kereskedőnek nem minősülő Ügyfél számára is díjfizetéshez kössön.

7.2. A Kereskedők számára a Szolgáltató csomagokat hoz létre, amelyek díjszabása eltér attól függően, hogy az adott csomag alapján hány gépjármű hirdetése tehető közzé, milyen időtartamban, és a csomag milyen időtartamra érvényes. A Kereskedő az egyedi megrendelőben határozza meg azt, hogy mely csomagot veszi igénybe.

7.3. A Szolgáltató jogosult a csomagok tartalmát, díját egyoldalúan megváltoztatni. A Kereskedő a már megrendelt csomagot annak időtartamában akkor is a megrendeléskori díjért veheti igénybe, ha időközben a Szolgáltató a díjat megváltoztatta. A Szolgáltató a Szerződés időtatama alatt évente egy alkalommal jogosult a megrendelt csomagok díját egyoldalúan módosítani, azzal, hogy a díjmódosítás mértéke legfeljebb a KSH által a megelőző évre vonatkozóan közzétett fogyasztóiár-index mértékéig terjedhet, mely módosításról a Szolgáltató az Ügyfeleket előzetesen értesíti. A fogyasztóiár-index mértékének esetleges csökkenése nem jár díjcsökkentéssel.

7.4. A díjat az Ügyfél havonta előre fizeti, a Szolgáltató által kiállított számla alapján, 15 napos fizetési határidővel. A díjat átutalással kell megfizetni, a számlában meghatározott fizetési határidőig.

7.5. Az Ügyfél nem jogosult a már megfizetett díj visszafizetésére, ha a szolgáltatást nem teljes mértékben veszi igénybe. Az Ügyfél kizárólag akkor jogosult a már megfizetett díj visszafizetésére, ha a 7.10-12. pontokban részletezett szolgáltatási minimum nem teljesül, és az ebből fakadó visszatérítési igényét az Ügyfél a következő hónap 8. napjáig írásban jelzi a Szolgáltató felé.

7.6. Amennyiben a Kereskedő a csomagban foglalt mennyiséget kimeríti, lehetősége van nagyobb csomagra áttérni. Amennyiben az áttérés hónap közben történik, a teljes hónapra a magasabb csomag díját kell megfizetni.

7.7. Ha az Ügyfél a fizetéssel nyolc napot meghaladó késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult arra, hogy az adott Ügyfél számára a szolgáltatást haladéktalanul, a díjfizetési kötelezettség teljesítéséig felfüggessze.

7.8. Amennyiben a Szolgáltató bármely naptári hónapban öt napot meghaladóan nem tudja a szolgáltatását nyújtani, az adott hónapra járó havidíj időarányos részére jogosult. Ezt a Szolgáltató a számlában feltünteti.

7.9. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot követelni. A Szolgáltató az irányadó jogszabályokban meghatározott behajtási költségátalányt is követelheti.

7.10. A Szolgáltató szolgáltatási minimumot vállal Ügyfelei felé. A vállalt szolgáltatási minimum havonta 3, telefonon keresztül átadott érdeklődő. A telefonos érdeklődők számának hiteles mérésére Felek közös megegyezéssel az IOVOX Limited által szolgáltatott teleanalitikai rendszert, az sms érdeklődők számának hiteles mérésére pedig a SeeMe sms küldő rendszerét használják. Az e-mailes érdeklődők hiteles mérésére a Felek a Webb & Flow Ltd. Forwardhub nevű e-mailküldő szolgáltatását használják.

7.11. A vállalt szolgáltatási minimum csak abban az esetben kötelező érvényű a Szolgáltatóra nézve, ha az Ügyfél tárgyhónapban hirdetett autó-darabszáma eléri a megrendelt JóAutók.hu csomagméret minimumát.

7.12. Amennyiben Ügyfél teljesítette a vállalt szolgáltatási minimum életbelépéséhez szükséges, 7.11 pontban részletezett feltételt, és a Szolgáltató nem teljesítette a 7.10 pontban vállalt szolgáltatási minimumot, az Ügyfél a 7.5. pont szerinti visszatérítésre jogosult.

7.13. Szolgáltató előrefizetés esetén az alábbi díjkedvezményeket biztosítja Ügyfél felé: 6 hónapnyi időszak előre fizetése esetén a hirdetési díj 5%-a, 12 hónapnyi időszak előre fizetése esetén a hirdetési díj 10%-a. Jelen díjkedvezmény igénybevételére Ügyfél nem jogosult, amennyiben a 7.7. pontban foglalt okból fizeti meg előre a díjat.

7.14. A mindenkori díjszabás a következő linkre kattintva érhető el: https://joautok.hu/wp-content/uploads/2023/08/joautok_egyedi.pdf

8. Adatvédelmi, titokvédelmi rendelkezések

8.1. Amennyiben az Ügyfél természetes személy, vagy a hirdetés közzététele során személyes adatokat tesz közzé, a jelen ÁSZF elfogadásával, a szerződés létrehozásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adatokat kezelje. A személyes adatok kezelésére az adatkezelési tájékoztató irányadó. Az adatkezelési tájékoztató a jelen ÁSZF részét képezi a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás, és a hozzájárulás tekintetében.

8.2. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató részére fizetést teljesít, az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kezelje a számlázáshoz és fizetéshez kapcsolódó adatait, és azokat az irányadó jogszabályok szerint megőrizze. A bizonylatok esetén a megőrzési idő a számvitelről szóló törvény alapján nyolc év.

8.3. Felek kijelentik, hogy a tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként kezelik, kizárják az adatok harmadik félhez kerülését, minden ésszerű lépést megtesznek azok biztonságos őrzése és tárolása érdekében. Az adatokat és információkat csak és kizárólag a szerződés céljának megvalósítása érdekében és a jelen ÁSZF-ben szabályozott módon használják fel.

8.4. A Felek a jelen Szerződés szerinti együttműködésük során, mind azt követően kötelesek minden – a feldolgozott és fel nem dolgozott – bizalmas és titkosított információt, know-how-t kölcsönösen bizalmasan kezelni. Ezeket nem használhatják fel, nem tehetik közzé, nem terjeszthetik, nem adhatják ki, nem kölcsönözhetik, nem bocsáthatják áruba és egyéb módon sem hozhatják nyilvánosságra; sem közvetlen, sem közvetett módon nem bocsáthatják egy harmadik fél rendelkezésére, továbbá meg kell akadályozniuk, hogy egy harmadik fél a fenti módon használja fel az információt a másik fél előzetes írásos beleegyezése nélkül. Ha a Felek nem győződtek meg, hogy az adott információ bizalmas-e, akkor nem használhatják fel azt a másik Fél előzetes írásos engedélye nélkül. 

8.5. Felek kijelentik, hogy nem minősülnek üzleti titoknak a köztudomású információk, továbbá az arra jogosultak által nyilvánosságra hozott, vagy nyilvánosságra hozatal céljából átadott információk.

9. Szellemi alkotások

9.1. Az Ügyfél a jelen ÁSZF teljesítése céljából átadja a Szolgáltató részére mindazon szellemi alkotásait, ideértve különösen, de nem kizárólagosan, a védjegyeket, know-how-t, és szerzői műveket, amelyek szükségesek jelen ÁSZF teljesítéséhez. A Szolgáltató ezen szellemi alkotásokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása során, annak érdekében jogosult felhasználni.

9.2. A Weboldal, a Weboldalon található logók, a Weboldalhoz felhasznált programok, kódok és adatbázisok, továbbá a Weboldalhoz, az adatbázishoz és a kereséshez használt algoritmusok, módszerek, megoldások és know-how a Szolgáltató szellemi alkotásai, amelyeken az Ügyfél semmilyen jogot nem szerez. Az Ügyfél a szellemi alkotásokat felhasználni nem jogosult.

9.3. Az ÁSZF 3.21. pontja szerinti Eszközökön található minden szerzői jogi védettséget élvező mű és egyéb szellemi alkotás (így többek között, de nem kizárólagosan a Szolgáltató logója, arculati elemei, szöveges és képes ábrái, védjegyei) a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, az Ügyfél azokat kizárólag a Szerződés teljesítése során és azzal összefüggésben jogosult felhasználni. Az Ügyfél számára többek között, de nem kizárólagosan kifejezetten tilos a Szolgáltató bármely szellemi alkotásának másolása, módosítása, vagy fogyasztók számára megtévesztésre alkalmas módon való – akár módosított formában történő – közlése. A Szerződés megszűnésével egyidejűleg, vagy a jelen ÁSZF-ben szabályozott esetekben az Ügyfél jelen pont szerinti felhasználási joga megszűnik.

10. Együttműködés és kapcsolattartás

10.1. A Felek a jelen ÁSZF teljesítése érdekében kölcsönös együttműködésre kötelesek. A Felek a teljesítést érintő minden lényeges körülményről tájékoztatják egymást. 

10.2. A jelen Szerződéssel kapcsolatos értesítéseket és nyilatkozatokat írásban (kézbesítő útján, ajánlott postai levél formájában vagy e-mailben) kell megküldeni a másik fél részére. A Felek a kapott üzeneteket írásban visszaigazolják. Az üzenet kézhezvétele a visszaigazolás nélkül is vélelmezhető, amennyiben ajánlott postai levél esetén a feladástól számítva 2 (két) munkanap, e-mail esetén a feladástól számított 5 óra eltelt.

10.3. A Szolgáltatóval való kapcsolattartásra a Weboldalon megadott adatok használhatók. A Szolgáltató az Ügyfelekkel való kapcsolattartásra az Ügyfél által megadott adatokat használja.

11. A Szerződés időtartama és megszűnése

11.1. Jelen ÁSZF elfogadásával a szerződés határozatlan időtartamra jön létre. Felek bármelyike jogosult a szerződést a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, harminc napos határidővel felmondani (rendes felmondás). A rendes felmondás ideje alatt a Felek a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeiket teljesítik.

11.2. Amennyiben a Kereskedő a megrendelt csomagban meghatározott időtartam alatt mondja fel a szerződést, díj visszaigénylésére nem jogosult. Amennyiben az időszakra tekintettel a Szolgáltató a Kereskedő részére kedvezményt nyújtott, felmondás esetén a Kereskedő az addig igénybe vett kedvezmény összegét egy összegben köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a Szolgáltató által kiállított számla alapján. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen pont alkalmazásától részben vagy egészben eltekintsen, erről az egyedi megrendelésben nyilatkozik.

11.3. Bármely Fél a jelen Szerződést a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el és ezen szerződésszegő magatartását az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül sem szünteti meg. 

11.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül az Ügyfél részéről, ha a jelen ÁSZF, vagy a felhasználási feltételek rendelkezéseit sértő módon jár el, vagy ilyen hirdetést tesz közzé. Ez esetben a Szolgáltató az Ügyfél regisztrációját felfüggesztheti, vagy törölheti. Amennyiben az Ügyfél magatartása a jelen ÁSZF, vagy a felhasználási feltételek rendelkezéseit súlyosan sérti, a Szolgáltató nem köteles az Ügyfelet felszólítani a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, hanem jogosult az Ügyfél regisztrációjának azonnali hatályú felfüggesztésére vagy törlésére. A regisztráció törlése a Szolgáltató részéről azonnali hatályú felmondásnak minősül.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A Szolgáltató a módosítást a Weboldalon közzéteszi, legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző 15. napon. Amennyiben az ÁSZF módosítása az Ügyfélre hátrányos, az Ügyfél jogosult a módosítás közzétételétől számított nyolc napon belül a szerződés felmondására. A felmondás arra a napra szól, amelyen a módosítás hatályba lép.

12.2. Amennyiben Felek között a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban olyan vitás kérdés merül fel, amely a teljesítést befolyásolja, Felek mindent megtesznek azért, hogy a vitás kérdéseket a jelen ÁSZF-re és egymás érdekeire tekintettel, tárgyalások útján rendezzék.

12.3. Felek kijelentik, hogy a cégjegyzékben, bejegyzett és szabályszerűen működő gazdasági társaság, ellenük csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy ilyenek veszélyével járó egyéb peres vagy nem peres eljárás folyamatban nincsen és ilyen megindítása legjobb tudomásuk szerint nem is fenyeget. Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés megkötése másokkal kötött szerződéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti.

12.4. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Mellékletek (láblécben keresendő):

Tájékoztató fogyasztó részére
Impresszum és felhasználási feltételek
Adatkezelési tájékoztató

Korábbi verziók:  
2023.02.28 – 2023.12.20: https://joautok.hu/info/aszf-20230228-20231220
2021.04.07 – 2023.02.28: https://joautok.hu/info/aszf-20210407-20230228
2021.01.20 – 2021.04.07: https://joautok.hu/info/aszf-20210120-20210407
2021.01.14 – 2021.01.20: https://joautok.hu/info/aszf-20210114-20210120
2020.06.07 – 2021.01.13: https://joautok.hu/info/aszf-20200607-20210113
2019.10.16 – 2020.06.06: https://joautok.hu/info/aszf-20191016-20200606
2019.03.26 – 2019.10.15: https://joautok.hu/info/aszf-20190326-20191015
2018.05.24 – 2019.03.25: https://joautok.hu/info/aszf-20180524-20190325
2017.05.22 – 2018.05.24: https://joautok.hu/info/aszf-20170522-20180524