JOGI NYILATKOZAT

TÁJÉKOZTATÓ FOGYASZTÓ RÉSZÉRE

Jelen Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben előírt elemeket tartalmazza. Jelen Tájékoztató alkalmazásában fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

I. A vállalkozás adatai

A szolgáltatást a Net Mobilitás Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-140173; e-mail: [email protected]; telefonszám; továbbiakban jelen tájékoztató alkalmazásában: Szolgáltató) nyújtja.

II. A nyújtott szolgáltatás leírása, a szerződéskötés időpontja

A jelen Weboldalon egy gépjármű-hirdetési portál található, amely az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint hirdetési tevékenységet folytat. A fogyasztónak lehetősége van a gépjárművét a Weboldalon hirdetni. A szolgáltatás tartalmát, igénybe vételének szabályait (ide értve az időtartamot és a felmondást is) az ÁSZF határozza meg.

A Szolgáltató kizárólag szolgáltatás nyújtásával foglalkozik, termék értékesítését nem végzi.

A Szolgáltató és a fogyasztó között a szerződés akkor jön létre, amikor a fogyasztó az ÁSZF elfogadásával regisztrál. Amennyiben a fogyasztó olyan szolgáltatást vesz igénybe, amely esetében az alábbiak szerint őt jogok (szavatosság, elállás) illeti meg, a határidő a szolgáltatás megrendelésének napján kezdődik.

III. Ellenérték

A természetes személy részére, amennyiben nem minősül kereskedőnek az ÁSZF szerint a szolgáltatás ingyenesen igénybe vehető. A Szolgáltató bizonyos többletszolgáltatások igénybe vételét díj fizetéséhez kötheti. Erről a Szolgáltató minden esetben egyértelmű tájékoztatást ad oly módon, hogy a fogyasztó részére a szolgáltatás igénybe vétele előtt egyértelmű legyen:

  • a tény, hogy az adott szolgáltatás díjfizetéshez kötött;
  • a szolgáltatásért fizetendő díj mértéke és megfizetésének módja;
  • a szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi költség mértéke és megfizetésének módja.

IV. A teljesítés módja, panaszkezelés

A Szolgáltató a szolgáltatást az ÁSZF-ben meghatározott módon és tartalommal nyújtja. Amennyiben a fogyasztónak panasza van, panaszát a Szolgáltató 1. pontban meghatározott elérhetőségein közölheti. A Szolgáltató minden panaszt nyolc napon belül kivizsgál, és amennyiben a panasz jogos, azt orvosolja, vagy – amennyiben ez nem lehetséges a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül – a fogyasztó által fizetett díjat visszafizeti.

V. Kellékszavatosság

A fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltatás adott okot.

A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VI. Elállási jog

A fogyasztó jogosult a Szolgáltatóval létrejött szerződéstől indokolás nélkül elállni. A fogyasztó az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötéstől számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó az elállási jogát az alábbiakban meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fent meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

A fogyasztó az elállási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

aa) a Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

ab) a fogyasztó nem kérte a szolgáltatás teljesítésének megkezdését az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő lejárta előtt;

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: a Net Mobilitás Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Alkotmány utca 4.; e-mail: [email protected])

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: …

Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: